Návod na použitie programu

Spustenie programu a úvodná obrazovka

Program sa ovláda pomocou z príkazovej riadky alebo shellu. Program je možné spustiť pomocou súboru sedistat.bat (na MS Windows) alebo sedistat.sh (v *nix systémoch), prípadne je možné volať skript sedistat.php pomocou interpretu PHP (pre platformu MS Windows je súčasťou inštalačného balíčka).

Po spustení sa zobrazí obrazovka s niekoľkými možnosťami, ako to možno vidieť na obrázku, čakajúc na vašu voľbu.

úvodná obrazovka programu Sedistat

V tomto momente je možné program ukončiť voľbou 0, prípadne kedykoľvek aj pomocou klávesovej skratky ctrl+c. V priebehu práce s programom sa úvodnou obrazovkou môžete strenúť niekoľko krát, nakoľko po každom vykonaní výpočtu sa vás program bude pýtať, či si želáte v jeho práci pokračovať.

Ďalej upriamíme našu pozornosť na kroky pri realizácií výpočtu štatistických parametrov. Teoretické pozadie oboch uvedených implementovaných metód je popísané v dokumente theory.html

Výpočet hurstovho koeficientu

Hurstov koeficient sa vypočítavá pre sekvenciu získanú z nameraných hrúbok vrstviev jednotlivých litologických členov v súvislom sedimentologickom profile. Vstupom pre výpočet je súbor s tymito nameranými hodnotami. Príklad, ako vyzerá takýto súbor nájdete v podadresári data v inštalačnom adresári pod názvom hurst.txt. V tomto súbore zodpovedá každému nameranému údaju hrúbky vrstvy práve jeden riadok.

Samotný výpočet už prebieha automaticky. Na výber máte z dvoch možností (pod voľbami 1 a 2).

Výpočet Markových reťazcov

Markové reťazce pri sedimentologickom výskume hlbokomorských sedimentov slúžia na určenie pravdepodobnosti vzájomných prechodov jednotlivých litologických členov (pozri teoretický popis metódy výpočtu markových reťazcov). Pred realizovaním samotného výpočtu je treba si pripraviť vstupný súbor. Tento obsahuje sekvenciu litologických členov v symbolickej forme. Príklad, ako vyzerá takýto súbor nájdete v podadresári data v inštalačnom adresári pod názvom markov.txt. V tomto súbore zodpovedá každému litologickému členu v symbolickej forme jeden riadok. Prerušenia v sedimentologickom zázname (napr. zlomy, vklinenia vrstiev a pod.) sa značia značkou  /  (lomítko).

Samotný výpočet už prebieha automaticky. Na začiatku budete vyzvaní na zadanie umiestnenia vstupného súboru. Následne sa vás spýta či si želate výstup uložiť do súboru. Pokiaľ zvolíte možnosť uloženia, budete musieť zadať umietnenenie a názov výstupného súboru. Ďalším krokom je vytvorenie legendy (kľudne však tento krok môžete aj vynechať), kde ku každému symbolu priradíte názov litologického člena. Ak máte vytvorenú legendu zralizuje sa samotný výpočet a na obrazovku sa postupne budú vypisovať vypočítavané matice. Z nich je najdôležitejšia posledná - matica zakonitostí prechodov litofácií(en.: matrice of regularities(lawfuls)), ktorá je podkladom pre zostavenie diagramu zákonitosti prechodov litologických členov. Na záver výpisu vás program ešte informuje o tom, či sa mu zápis do súboru podaril, resp. či sa má prepísať existujúci súbor na zadanom umiestneni a taktiež sa spýta či si v práci s programom želáte pokračovať.

Výstupný súbor obsahuje nasledovné položky:

Matice vo výstupnom súbore sú v podstate tabuľkami, v ktorých sú jednotlivé položky v riadkom navzájom odsadzované pomocou tabulátor.