SediStat je jednoducho aplikáciou pre automatizáciu výpočtu štatistických paramterov, využívaných pri faciálnej analýze hlbokomorských sedimentov.

V aktuálnej verzii programu sú zakomponované metodické postupy pre výpočet R/S štatistík a Markových reťazcov.

SediStat is simple aplication for automatization of statistical calculations used in facial analysis of deep water sediments.

In actual version are incorporated methods of R/S analysis and Markov chains computations.

Systémové a hardverové požiadavky

System and hardware requirments

Inštalácia

Pre inštaláciu na operačnom systéme Windows môžete použiť jeden z dvoch postupov:

Po ukonční inštálacie je doporučené prečítať si dokument README, ktorý sa nachádza v koreňovom adresári programu SediStat.

Inštalácia na Linuxe je podobná ako v prípade inštalácie z archívu vo Windows. V sekcii downloads si stiahnite príslušný tar archív. Prepnite sa do adresáru v ktorom budete mať nainštalovaný SediStat. Archív rozbalité pomocou príkazu tar -xvf [cesta_k_archivu]/sedistat.tar. Podrobnosti o inštalácii a a spúšťaní programu sú popísané aj v súbore README v koreňovom priečinku programu.

Installation

For installation on Windows you can use some of following approach:

You are recommended to read the Readme file in Sedistat program root directory.

Linux installation is similar to Windows instalation from archive. Download corresponding tar archive from the downloads section. Activate the directory, where you will install Sedistat. Exctract archive using command tar -xvf [way_to_archive]/sedistat.tar. Installation and program running details are also described in README file in the root directory.

Licenčné ujednanie

Program SediStat je voľne šíriteľný softvér. Môžete ho šíriť a modifikovať podľa ustanovení Všeobecnej verejnej licencie GNU, vydávanej nadáciou Free Software Foundation a to buď verzie 2 tejto licencie, alebo (podľa vášho uváženia) ktorejkoľvek neskoršej verzie.

Tento program je rozširovaný v nádeji, že bude užitočný, avšak BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY. Neposkytujú sa ani odvodené záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. Ďalšie podrobnosti hľadajte vo Všeobecnej verejnej licencii GNU.

Kópiu Všeobecnej verejnej licencie GNU ste mali dostať spolu s týmto programom. Ak sa tak nestalo, požiadajte o ňu Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

License condition

Program SediStat is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.